[Podcast] Vlogger Huy Cung xuất gia, hoa hậu ở nhà 200 tỷ HOT nhất tuần


Showbiz tuần qua chứng kiến khá nhiều những thông tin bất ngờ từ làng giải trí Việt tới châu Á và cả Hollywood.

“).insertBefore(“#zplayer_8f0db1_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_8f0db1”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1551876&id_cate=731&v_thiet_bi_ga=pc&metric=midpoint”;
document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_8f0db1”).innerHTML = ‘‘;
}
}
});
videozplayer_8f0db1.player.on(“content_third_quarter”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_8f0db1){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“”).insertBefore(“#zplayer_8f0db1_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_8f0db1”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1551876&id_cate=731&v_thiet_bi_ga=pc&metric=third_quarter”;
document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_8f0db1”).innerHTML = ‘‘;
}
}
});
videozplayer_8f0db1.player.on(“content_complete”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_8f0db1){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“”).insertBefore(“#zplayer_8f0db1_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_8f0db1”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1551876&id_cate=731&v_thiet_bi_ga=pc&metric=complete”;
document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_8f0db1”).innerHTML = ‘‘;
}
}
});
videozplayer_8f0db1.player.on(“miniPlayerClosed”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_8f0db1){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“”).insertBefore(“#zplayer_8f0db1_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_mini_close_zplayer_8f0db1”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1551876&id_cate=731&v_thiet_bi_ga=pc&metric=click_close”;
document.getElementById(“link_ga_mini_close_zplayer_8f0db1”).innerHTML = ‘‘;
}
}
});

// End 12-12-2018 trungcq XLCYCMHENG_33549_xu_ly_scroll_to_top

var v_event_tracking_impression_prerollzplayer_8f0db1 = document.getElementById(“zplayer_8f0db1_ga_preroll”);
// các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về
videozplayer_8f0db1.player.on(“AE_impression”, function(name) {
// Gọi GA load video
if(v_event_tracking_impression_prerollzplayer_8f0db1){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“”).insertBefore(“#zplayer_8f0db1_ga_preroll”);
if(document.getElementById(“link_ga_tracking_impression_preroll_zplayer_8f0db1”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_tracking_impression_preroll = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_click_preroll.php?id_news=1551876&ma_type_ads=impression&v_thiet_bi_ga=pc&id_cate=731”;
document.getElementById(“link_ga_tracking_impression_preroll_zplayer_8f0db1”).innerHTML = ‘‘;
}
}
});

var v_event_tracking_click_prerollzplayer_8f0db1 = document.getElementById(“zplayer_8f0db1_ga_preroll”);
// các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về
videozplayer_8f0db1.player.on(“AE_clicked”, function(name) {
// Gọi GA load video
if(v_event_tracking_click_prerollzplayer_8f0db1){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“”).insertBefore(“#zplayer_8f0db1_ga_preroll”);
if(document.getElementById(“link_ga_tracking_click_preroll_zplayer_8f0db1”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_tracking_click_preroll = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_click_preroll.php?id_news=1551876&ma_type_ads=ads_click&v_thiet_bi_ga=pc&id_cate=731”;
document.getElementById(“link_ga_tracking_click_preroll_zplayer_8f0db1”).innerHTML = ‘‘;
}
}
});

var v_err_log_1zplayer_8f0db1 = document.getElementById(“zplayer_8f0db1_ga_error1”);
// các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về
videozplayer_8f0db1.player.on(“MEDIA_ERROR_1”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_1zplayer_8f0db1){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1551876&ma_error=ERROR_1”;
v_err_log_1zplayer_8f0db1.innerHTML = ‘‘;
}
});
var v_err_log_2zplayer_8f0db1 = document.getElementById(“zplayer_8f0db1_ga_error2”);
videozplayer_8f0db1.player.on(“MEDIA_ERROR_2”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_2zplayer_8f0db1){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1551876&ma_error=ERROR_2”;
v_err_log_2zplayer_8f0db1.innerHTML = ‘‘;
}
});
var v_err_log_3zplayer_8f0db1 = document.getElementById(“zplayer_8f0db1_ga_error3”);
videozplayer_8f0db1.player.on(“MEDIA_ERROR_3”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_3zplayer_8f0db1){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1551876&ma_error=ERROR_3”;
v_err_log_3zplayer_8f0db1.innerHTML = ‘‘;
}
});
var v_err_log_4zplayer_8f0db1 = document.getElementById(“zplayer_8f0db1_ga_error4”);
videozplayer_8f0db1.player.on(“MEDIA_ERROR_4”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_4zplayer_8f0db1){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1551876&ma_error=ERROR_4”;
v_err_log_4zplayer_8f0db1.innerHTML = ‘‘;
}
});
var v_err_log_5zplayer_8f0db1 = document.getElementById(“zplayer_8f0db1_ga_error5”);
videozplayer_8f0db1.player.on(“MEDIA_ERROR_5”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_5zplayer_8f0db1){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1551876&ma_error=ERROR_5”;
v_err_log_5zplayer_8f0db1.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_8f0db1.player.on(“track_slow_playlist_next_1”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_1”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_8f0db1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_8f0db11 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_8f0db11”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_8f0db11){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_1 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1551876&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=1”;
v_track_slow_playlist_zplayer_8f0db11.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_8f0db1.player.on(“track_slow_playlist_next_2”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_2”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_8f0db1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_8f0db12 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_8f0db12”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_8f0db12){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_2 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1551876&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=2”;
v_track_slow_playlist_zplayer_8f0db12.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_8f0db1.player.on(“track_slow_playlist_next_3”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_3”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_8f0db1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_8f0db13 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_8f0db13”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_8f0db13){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_3 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1551876&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=3”;
v_track_slow_playlist_zplayer_8f0db13.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_8f0db1.player.on(“track_slow_playlist_next_4”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_4”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_8f0db1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_8f0db14 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_8f0db14”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_8f0db14){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_4 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1551876&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=4”;
v_track_slow_playlist_zplayer_8f0db14.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_8f0db1.player.on(“track_slow_playlist_next_5”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_5”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_8f0db1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_8f0db15 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_8f0db15”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_8f0db15){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_5 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1551876&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=5”;
v_track_slow_playlist_zplayer_8f0db15.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_8f0db1.player.on(“track_slow_playlist_next_6”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_6”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_8f0db1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_8f0db16 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_8f0db16”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_8f0db16){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_6 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1551876&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=6”;
v_track_slow_playlist_zplayer_8f0db16.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_8f0db1.player.on(“track_slow_playlist_next_7”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_7”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_8f0db1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_8f0db17 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_8f0db17”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_8f0db17){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_7 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1551876&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=7”;
v_track_slow_playlist_zplayer_8f0db17.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_8f0db1.player.on(“track_slow_playlist_next_8”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_8”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_8f0db1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_8f0db18 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_8f0db18”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_8f0db18){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_8 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1551876&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=8”;
v_track_slow_playlist_zplayer_8f0db18.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_8f0db1.player.on(“track_slow_playlist_next_9”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_9”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_8f0db1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_8f0db19 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_8f0db19”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_8f0db19){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_9 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1551876&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=9”;
v_track_slow_playlist_zplayer_8f0db19.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_8f0db1.player.on(“track_slow_playlist_next_10”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_10”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_8f0db1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_8f0db110 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_8f0db110”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_8f0db110){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_10 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1551876&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=10”;
v_track_slow_playlist_zplayer_8f0db110.innerHTML = ‘‘;
}
});

videozplayer_8f0db1.player.on(“timeupdated”, function () {
if(v_load_recommend_boxzplayer_8f0db1 && typeof(v_thoi_luong_hien_thi) != “undefined” && v_thoi_luong_hien_thi != “”){
try{
var v_time_current = videozplayer_8f0db1.player.currentTime();
if(v_time_current > 0){
if(v_time_current >= v_thoi_luong_hien_thi){
function getJsonRecomment(url,callback){
if(url == “”){
return “”;
}
dynamicIdLive = new Date().valueOf();
url = url+dynamicIdLive;
console.log(url);
var xhr = new XMLHttpRequest();
// Get url
xhr.open(“GET”, url, true);
// Kiểu phản hồi
xhr.responseType = “json”;
xhr.timeout = 50000; // Set timeout to 2 seconds
xhr.ontimeout = function () {console.log(“timeout”);}
// Load data
xhr.onload = function() {
var status = xhr.status;
if (status == 200) {
callback(xhr.response);
}else{
console.log(“B3: status != 200”);
}
};
xhr.send();
}
if(typeof v_url_json_data_recomment != “undefined”){
getJsonRecomment(v_url_json_data_recomment,function(v_object_recomend){
if(typeof v_object_recomend != “undefined” && parseInt(v_object_recomend.length) > 0){
var recomment_arr_video_ngay_hien_tai = _getStorageJson24h(“recomment_video_ngay_hien_tai_data_news_id”);
var recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id = _getStorageJson24h(“recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id”);
// Lặp để loại bỏ những bài đang xem
var arr_recomend_video = new Array();
var k=0;
var v_so_luong_tin_hien_thi = parseInt(v_object_recomend[0][“c_tong_so_luong_tin_hien_thi”]);
for(j=0;j 0){
if(v_recomment_news_id== parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])){
continue;
}
if(typeof(recomment_arr_video_ngay_hien_tai) != “undefined” && recomment_arr_video_ngay_hien_tai.indexOf(parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])) >= 0){
continue;
}
if(typeof(recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id) != “undefined” && recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id.indexOf(parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])) >= 0){
continue;
}
}
arr_recomend_video[k] = v_object_recomend[j];
k++;
if(k >= v_so_luong_tin_hien_thi){
break;
}
}
var v_total_page_recommend =0;
v_total_page_recommend = parseInt(Math.ceil(parseInt(arr_recomend_video.length)/parseInt(v_object_recomend[0][“c_number_items”])));
// Tao HTML video recommend
arr_recomend_video[0][“c_tracking_onclick”] = “”;
arr_recomend_video[0][“c_tracking_onload”] = “”;
arr_recomend_video[0][“c_tracking_onload_gatag”] = “”;
var v_html_recomend = tao_html_recommend_video_tu_object(arr_recomend_video,”zplayer_8f0db1″);
// Gắn HTML vào chuỗi
if(v_html_recomend !=””){
// Nếu tồn tại video highlight
if ($(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_8f0db1”).length) {
$(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_8f0db1”).after(v_html_recomend);
} else {
if ($(“#zplayer_8f0db1_ga_preroll”).length) {
$(“#zplayer_8f0db1_ga_preroll”).before(v_html_recomend);
}
}
// Hiển thị dạng slide
if ($(“#box_recommend_zplayer_8f0db1”).length) {
$(“#box_recommend_zplayer_8f0db1”).show(1000);
setTimeout(function(){
create_slide_page_number_recommend_video_json(“swiper_recommend_v2018zplayer_8f0db1”, “swpier_container_zplayer_8f0db1″,”swiper_active_slide_zplayer_8f0db1”, “pagination-zplayer_8f0db1″,”wrapper_zplayer_8f0db1”,v_total_page_recommend, “swiper-slide slide_zplayer_8f0db1”, “prvVid_recommendzplayer_8f0db1”, “nxtVid_recommendzplayer_8f0db1”);
$(“#box_recommend_zplayer_8f0db1”).css(“height”, “”);
}, 900);
}
}
}
});
}
v_load_recommend_boxzplayer_8f0db1 = false;
}
}
}catch(e){
console.log([“Errors”, e]);
}
}
});

videozplayer_8f0db1.player.on(“MEDIA_SLOW_WAITING”, function (evt, data) {
//console.log(data.waitTime);
var v_slow_waiting_zplayer_8f0db1 = document.getElementById(“zplayer_8f0db1_ga_media_slow_waiting”);
if(v_slow_waiting_zplayer_8f0db1){
//đổi ms về s
v_so_giay_load = parseInt(data.waitTime/1000);
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1551876&ma_slow=waiting&second_load=”+v_so_giay_load;
v_slow_waiting_zplayer_8f0db1.innerHTML = ‘‘;
}
//console.log(“listener MEDIA_SLOW_WAITING: “);
});
videozplayer_8f0db1.player.on(“MEDIA_SLOW_METADATA”, function (evt, data) {
//console.log(data.waitTime);
var v_slow_metadata_zplayer_8f0db1 = document.getElementById(“zplayer_8f0db1_ga_media_slow_metadata”);
if(v_slow_metadata_zplayer_8f0db1){
//đổi ms về s
v_so_giay_load_metadata = parseInt(data.waitTime/1000);
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1551876&ma_slow=metadata&second_load=”+v_so_giay_load_metadata;
v_slow_metadata_zplayer_8f0db1.innerHTML = ‘‘;
}
//console.log(“listener MEDIA_SLOW_METADATA: “);
});
videozplayer_8f0db1.player.on(‘onPrerollStart’, function(name){
//console.log(‘ON PREROLL START’);
docGaPreroll_zplayer_8f0db1 = document.getElementById(‘zplayer_8f0db1_ga_preroll’);
if(docGaPreroll_zplayer_8f0db1){
docGaPreroll_zplayer_8f0db1.innerHTML = ‘‘;
}
/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
/*event_ga_preroll_video_content*/
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});videozplayer_8f0db1.player.on(‘onOverlayStart’, function(name){
//console.log(‘ON OVERLAY START’);
docGaOverlay_zplayer_8f0db1 = document.getElementById(‘zplayer_8f0db1_ga_overlay’);
if(docGaOverlay_zplayer_8f0db1){
docGaOverlay_zplayer_8f0db1.innerHTML = ‘‘;
}
/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
/*event_ga_overlay_video_content*/
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});videozplayer_8f0db1.player.on(‘onPostRollStart’, function(name){
//console.log(‘ON POSTROLL START’);
docGaPostroll_zplayer_8f0db1 = document.getElementById(‘zplayer_8f0db1_ga_overlay’);
if(docGaPostroll_zplayer_8f0db1){
docGaPostroll_zplayer_8f0db1.innerHTML = ‘‘;
}
/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
/*event_ga_postroll_video_content*/
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});

videozplayer_8f0db1.player.on([
“play”,
“playing”,
“adstart”,
“adplaying”,
], function (evt, data) {

if (typeof stop_video_news_live == “function”){
stop_video_news_live(“___”);
}

});
videozplayer_8f0db1.player.on(“onStop”, function(name) {
//console.log(“listener onStop: “);

});

}
videoAdsInitzplayer_8f0db1 = true;
}
// Ga video load luôn được chạy
var docLoadTrang = document.getElementById(‘zplayer_8f0db1_content_ga’);docLoadTrang.innerHTML= ‘‘;
function inViewport( element ){
// Get the elements position relative to the viewport
var bb = element.getBoundingClientRect();
// Check if the element is outside the viewport
// Then invert the returned value because you want to know the opposite
return !(bb.top > innerHeight || bb.bottom < 0);
}
var zplayer_8f0db1VpElm = document.getElementById( “zplayer_8f0db1” );

var viszplayer_8f0db1 = (function () {
var stateKey, eventKey, keys = {
hidden: “visibilitychange”,
webkitHidden: “webkitvisibilitychange”,
mozHidden: “mozvisibilitychange”,
msHidden: “msvisibilitychange”
};
for (stateKey in keys) {
if (stateKey in document) {
eventKey = keys[stateKey];
break;
}
}
return function (c) {
if (c) document.addEventListener(eventKey, c);
return !document[stateKey];
}
})();

var videoAds1Elmzplayer_8f0db1 = document.getElementById(“v-24hContainer_zplayer_8f0db1”);
document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function () {
if(videoAds1Elmzplayer_8f0db1){
var videoAdsInitzplayer_8f0db1 = false;
var checkTabActivezplayer_8f0db1 = setInterval(function () {
if (inViewport(videoAds1Elmzplayer_8f0db1) && viszplayer_8f0db1() && !videoAdsInitzplayer_8f0db1 && typeof(window.videojs) !== “undefined” && (typeof(google) !== “undefined” || adBlockCheckedStatus) && videoObj) {
initvideozplayer_8f0db1();
clearInterval(checkTabActivezplayer_8f0db1);
}
// 20230817 fix lỗi lần đầu vào đợi onload check chặn quảng cáo quá lâu
else if (typeof videoObjRoot != “undefined” && videoObjRoot){
if (typeof videoAdsInitzplayer_8f0db1_fix_AdBlockCheck == “undefined”){
setTimeout(function(){
if (typeof adBlockCheckedStatus != “undefined” && !adBlockCheckedStatus){
adBlockCheckedStatus = true;
adBlockEnabled = false;
}
}, 1800);

videoAdsInitzplayer_8f0db1_fix_AdBlockCheck = true;
}
}
}, 100);
}
}, false);

//]]>