[Podcast] Tin đồn chủ nhân hit “Nàng Kiều lỡ bước” qua đời ở tuổi 41 HOT nhất tuần


Cùng chúng tôi điểm qua những tin tức giải trí được khán giả quan tâm nhất tuần qua.

“).insertBefore(“#zplayer_147181_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_147181″)){
send_tracking_video(”, ”, 1553850, 731, ”, ‘pc’, ‘midpoint’, ”, ”, 4);
}
}
});
videozplayer_147181.player.on(“content_third_quarter”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_147181){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“”).insertBefore(“#zplayer_147181_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_147181″)){
send_tracking_video(”, ”, 1553850, 731, ”, ‘pc’, ‘third_quarter’, ”, ”, 4);
}
}
});
videozplayer_147181.player.on(“content_complete”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_147181){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“”).insertBefore(“#zplayer_147181_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_147181″)){
send_tracking_video(”, ”, 1553850, 731, ”, ‘pc’, ‘complete’, ”, ”, 4);
}
}
});
videozplayer_147181.player.on(“miniPlayerClosed”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_147181){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“”).insertBefore(“#zplayer_147181_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_mini_close_zplayer_147181″)){
send_tracking_video(”, ”, 1553850, 731, ”, ‘pc’, ‘click_close’, ”, ”, 4);
}
}
});

// End 12-12-2018 trungcq XLCYCMHENG_33549_xu_ly_scroll_to_top

var v_event_tracking_impression_prerollzplayer_147181 = document.getElementById(“zplayer_147181_ga_preroll”);
// các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về
videozplayer_147181.player.on(“AE_impression”, function(name) {
// Gọi GA load video
if(v_event_tracking_impression_prerollzplayer_147181){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“”).insertBefore(“#zplayer_147181_ga_preroll”);
if(document.getElementById(“link_ga_tracking_impression_preroll_zplayer_147181”)){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1553850, 731, ‘entertainment’, ‘pc’, ‘impression’, ‘no’, ‘no’, 2, ‘video_noi_dung’);});
}
}
});

var v_event_tracking_click_prerollzplayer_147181 = document.getElementById(“zplayer_147181_ga_preroll”);
// các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về
videozplayer_147181.player.on(“AE_clicked”, function(name) {
// Gọi GA load video
if(v_event_tracking_click_prerollzplayer_147181){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“”).insertBefore(“#zplayer_147181_ga_preroll”);
if(document.getElementById(“link_ga_tracking_click_preroll_zplayer_147181”)){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1553850, 731, ‘entertainment’, ‘pc’, ‘ads_click’, ‘no’, ‘no’, 2, ‘video_noi_dung’);});
}
}
});

var v_err_log_1zplayer_147181 = document.getElementById(“zplayer_147181_ga_error1”);
// các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về
videozplayer_147181.player.on(“MEDIA_ERROR_1″, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_1zplayer_147181){
send_tracking_video(”, ‘none’, 1553850, 0, ”, ‘pc’, ‘error_ERROR_1’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);
}
});
var v_err_log_2zplayer_147181 = document.getElementById(“zplayer_147181_ga_error2”);
videozplayer_147181.player.on(“MEDIA_ERROR_2″, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_2zplayer_147181){
send_tracking_video(”, ‘none’, 1553850, 0, ”, ‘pc’, ‘error_ERROR_2’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);
}
});
var v_err_log_3zplayer_147181 = document.getElementById(“zplayer_147181_ga_error3”);
videozplayer_147181.player.on(“MEDIA_ERROR_3″, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_3zplayer_147181){
send_tracking_video(”, ‘none’, 1553850, 0, ”, ‘pc’, ‘error_ERROR_3’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);
}
});
var v_err_log_4zplayer_147181 = document.getElementById(“zplayer_147181_ga_error4”);
videozplayer_147181.player.on(“MEDIA_ERROR_4″, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_4zplayer_147181){
send_tracking_video(”, ‘none’, 1553850, 0, ”, ‘pc’, ‘error_ERROR_4’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);
}
});
var v_err_log_5zplayer_147181 = document.getElementById(“zplayer_147181_ga_error5”);
videozplayer_147181.player.on(“MEDIA_ERROR_5″, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_5zplayer_147181){
send_tracking_video(”, ‘none’, 1553850, 0, ”, ‘pc’, ‘error_ERROR_5’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);
}
});

videozplayer_147181.player.on(“track_slow_playlist_next_1”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_1”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_147181_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_1471811 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_1471811”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_1471811){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1553850, 0, ”, ‘pc’, ‘slow_playlist_next’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);});
}
});

videozplayer_147181.player.on(“track_slow_playlist_next_2”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_2”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_147181_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_1471812 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_1471812”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_1471812){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1553850, 0, ”, ‘pc’, ‘slow_playlist_next’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);});
}
});

videozplayer_147181.player.on(“track_slow_playlist_next_3”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_3”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_147181_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_1471813 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_1471813”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_1471813){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1553850, 0, ”, ‘pc’, ‘slow_playlist_next’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);});
}
});

videozplayer_147181.player.on(“track_slow_playlist_next_4”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_4”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_147181_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_1471814 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_1471814”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_1471814){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1553850, 0, ”, ‘pc’, ‘slow_playlist_next’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);});
}
});

videozplayer_147181.player.on(“track_slow_playlist_next_5”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_5”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_147181_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_1471815 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_1471815”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_1471815){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1553850, 0, ”, ‘pc’, ‘slow_playlist_next’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);});
}
});

videozplayer_147181.player.on(“track_slow_playlist_next_6”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_6”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_147181_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_1471816 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_1471816”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_1471816){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1553850, 0, ”, ‘pc’, ‘slow_playlist_next’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);});
}
});

videozplayer_147181.player.on(“track_slow_playlist_next_7”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_7”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_147181_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_1471817 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_1471817”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_1471817){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1553850, 0, ”, ‘pc’, ‘slow_playlist_next’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);});
}
});

videozplayer_147181.player.on(“track_slow_playlist_next_8”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_8”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_147181_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_1471818 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_1471818”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_1471818){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1553850, 0, ”, ‘pc’, ‘slow_playlist_next’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);});
}
});

videozplayer_147181.player.on(“track_slow_playlist_next_9”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_9”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_147181_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_1471819 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_1471819”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_1471819){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1553850, 0, ”, ‘pc’, ‘slow_playlist_next’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);});
}
});

videozplayer_147181.player.on(“track_slow_playlist_next_10”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_10”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_147181_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_14718110 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_14718110”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_14718110){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1553850, 0, ”, ‘pc’, ‘slow_playlist_next’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);});
}
});

videozplayer_147181.player.on(“timeupdated”, function () {
if(v_load_recommend_boxzplayer_147181 && typeof(v_thoi_luong_hien_thi) != “undefined” && v_thoi_luong_hien_thi != “”){
try{
var v_time_current = videozplayer_147181.player.currentTime();
if(v_time_current > 0){
if(v_time_current >= v_thoi_luong_hien_thi){
function getJsonRecomment(url,callback){
if(url == “”){
return “”;
}
dynamicIdLive = new Date().valueOf();
url = url+dynamicIdLive;
console.log(url);
var xhr = new XMLHttpRequest();
// Get url
xhr.open(“GET”, url, true);
// Kiểu phản hồi
xhr.responseType = “json”;
xhr.timeout = 50000; // Set timeout to 2 seconds
xhr.ontimeout = function () {console.log(“timeout”);}
// Load data
xhr.onload = function() {
var status = xhr.status;
if (status == 200) {
callback(xhr.response);
}else{
console.log(“B3: status != 200”);
}
};
xhr.send();
}
if(typeof v_url_json_data_recomment != “undefined”){
getJsonRecomment(v_url_json_data_recomment,function(v_object_recomend){
if(typeof v_object_recomend != “undefined” && parseInt(v_object_recomend.length) > 0){
var recomment_arr_video_ngay_hien_tai = _getStorageJson24h(“recomment_video_ngay_hien_tai_data_news_id”);
var recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id = _getStorageJson24h(“recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id”);
// Lặp để loại bỏ những bài đang xem
var arr_recomend_video = new Array();
var k=0;
var v_so_luong_tin_hien_thi = parseInt(v_object_recomend[0][“c_tong_so_luong_tin_hien_thi”]);
for(j=0;j 0){
if(v_recomment_news_id== parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])){
continue;
}
if(typeof(recomment_arr_video_ngay_hien_tai) != “undefined” && recomment_arr_video_ngay_hien_tai.indexOf(parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])) >= 0){
continue;
}
if(typeof(recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id) != “undefined” && recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id.indexOf(parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])) >= 0){
continue;
}
}
arr_recomend_video[k] = v_object_recomend[j];
k++;
if(k >= v_so_luong_tin_hien_thi){
break;
}
}
var v_total_page_recommend =0;
v_total_page_recommend = parseInt(Math.ceil(parseInt(arr_recomend_video.length)/parseInt(v_object_recomend[0][“c_number_items”])));
// Tao HTML video recommend
arr_recomend_video[0][“c_tracking_onclick”] = “”;
arr_recomend_video[0][“c_tracking_onload”] = “”;
arr_recomend_video[0][“c_tracking_onload_gatag”] = “”;
var v_html_recomend = tao_html_recommend_video_tu_object(arr_recomend_video,”zplayer_147181″);
// Gắn HTML vào chuỗi
if(v_html_recomend !=””){
// Nếu tồn tại video highlight
if ($(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_147181”).length) {
$(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_147181”).after(v_html_recomend);
} else {
if ($(“#zplayer_147181_ga_preroll”).length) {
$(“#zplayer_147181_ga_preroll”).before(v_html_recomend);
}
}
// Hiển thị dạng slide
if ($(“#box_recommend_zplayer_147181”).length) {
$(“#box_recommend_zplayer_147181”).show(1000);
setTimeout(function(){
create_slide_page_number_recommend_video_json(“swiper_recommend_v2018zplayer_147181”, “swpier_container_zplayer_147181″,”swiper_active_slide_zplayer_147181”, “pagination-zplayer_147181″,”wrapper_zplayer_147181”,v_total_page_recommend, “swiper-slide slide_zplayer_147181”, “prvVid_recommendzplayer_147181”, “nxtVid_recommendzplayer_147181”);
$(“#box_recommend_zplayer_147181”).css(“height”, “”);
}, 900);
}
}
}
});
}
v_load_recommend_boxzplayer_147181 = false;
}
}
}catch(e){
console.log([“Errors”, e]);
}
}
});

videozplayer_147181.player.on(“MEDIA_SLOW_WAITING”, function (evt, data) {
//console.log(data.waitTime);
var v_slow_waiting_zplayer_147181 = document.getElementById(“zplayer_147181_ga_media_slow_waiting”);
if(v_slow_waiting_zplayer_147181){
//đổi ms về s
v_so_giay_load = parseInt(data.waitTime/1000);
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1553850&ma_slow=waiting&second_load=”+v_so_giay_load;
v_slow_waiting_zplayer_147181.innerHTML = ‘‘;
}
//console.log(“listener MEDIA_SLOW_WAITING: “);
});
videozplayer_147181.player.on(“MEDIA_SLOW_METADATA”, function (evt, data) {
//console.log(data.waitTime);
var v_slow_metadata_zplayer_147181 = document.getElementById(“zplayer_147181_ga_media_slow_metadata”);
if(v_slow_metadata_zplayer_147181){
//đổi ms về s
v_so_giay_load_metadata = parseInt(data.waitTime/1000);
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1553850&ma_slow=metadata&second_load=”+v_so_giay_load_metadata;
v_slow_metadata_zplayer_147181.innerHTML = ‘‘;
}
//console.log(“listener MEDIA_SLOW_METADATA: “);
});
videozplayer_147181.player.on(‘onPrerollStart’, function(name){
//console.log(‘ON PREROLL START’);

/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
send_tracking_video(‘none’, ‘Null’, 1553850, 731, ‘entertainment’, ‘pc’, ‘preroll_impression’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});videozplayer_147181.player.on(‘onOverlayStart’, function(name){
//console.log(‘ON OVERLAY START’);

/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
send_tracking_video(‘none’, ‘Null’, 1553850, 731, ‘entertainment’, ‘pc’, ‘overlay_impression’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});videozplayer_147181.player.on(‘onPostRollStart’, function(name){
//console.log(‘ON POSTROLL START’);

/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
send_tracking_video(‘none’, ‘Null’, 1553850, 731, ‘entertainment’, ‘pc’, ‘postroll_impression’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});

videozplayer_147181.player.on([
“play”,
“playing”,
“adstart”,
“adplaying”,
], function (evt, data) {

if (typeof stop_video_news_live == “function”){
stop_video_news_live(“___”);
}

});

videozplayer_147181.player.one([
“play”,
], function (e) {
let vastUri = this.vastUri;
let vastUriPost = this.vastUriPost;
let vastUriMid = this.vastUriMid;

// Neu co cau hinh autoplay nhung trình duyet k cho phep auto play thi gan tham so bang vpmute = 0
if(this.viewportAutoPlay == true && this.willAutoplay === false){
if(vastUri != “”){
this.vastUri = vastUri + “&vpmute=0”;
}
if(vastUriPost != “”){
this.vastUriPost = vastUriPost + “&vpmute=0”;
}
if(vastUriMid != “”){
this.vastUriMid = vastUriMid + “&vpmute=0”;
}
}
}.bind(videozplayer_147181));

videozplayer_147181.player.on(“onStop”, function(name) {
//console.log(“listener onStop: “);

});

}
videoAdsInitzplayer_147181 = true;
}
// Ga video load luôn được chạy
window.addEventListener(“load”, function(){});window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(‘none’, ‘Null’, 1553850, 731, ‘entertainment’, ‘pc’, ‘view’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);});
function inViewport( element ){
// Get the elements position relative to the viewport
var bb = element.getBoundingClientRect();
// Check if the element is outside the viewport
// Then invert the returned value because you want to know the opposite
return !(bb.top > innerHeight || bb.bottom < 0);
}
var zplayer_147181VpElm = document.getElementById( “zplayer_147181” );

var viszplayer_147181 = (function () {
var stateKey, eventKey, keys = {
hidden: “visibilitychange”,
webkitHidden: “webkitvisibilitychange”,
mozHidden: “mozvisibilitychange”,
msHidden: “msvisibilitychange”
};
for (stateKey in keys) {
if (stateKey in document) {
eventKey = keys[stateKey];
break;
}
}
return function (c) {
if (c) document.addEventListener(eventKey, c);
return !document[stateKey];
}
})();

var videoAds1Elmzplayer_147181 = document.getElementById(“v-24hContainer_zplayer_147181”);
document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function () {
if(videoAds1Elmzplayer_147181){
var videoAdsInitzplayer_147181 = false;
var checkTabActivezplayer_147181 = setInterval(function () {
if (inViewport(videoAds1Elmzplayer_147181) && viszplayer_147181() && !videoAdsInitzplayer_147181 && typeof(window.videojs) !== “undefined” && (typeof(google) !== “undefined” || adBlockCheckedStatus) && videoObj) {
initvideozplayer_147181();
clearInterval(checkTabActivezplayer_147181);
}
// 20230817 fix lỗi lần đầu vào đợi onload check chặn quảng cáo quá lâu
else if (typeof videoObjRoot != “undefined” && videoObjRoot){
if (typeof videoAdsInitzplayer_147181_fix_AdBlockCheck == “undefined”){
setTimeout(function(){
if (typeof adBlockCheckedStatus != “undefined” && !adBlockCheckedStatus){
adBlockCheckedStatus = true;
adBlockEnabled = false;
}
}, 1800);

videoAdsInitzplayer_147181_fix_AdBlockCheck = true;
}
}
}, 100);
}
}, false);

//]]>