[Podcast] Con gái NSND Trần Nhượng bị đồn là “tình mới” của cha HOT nhất tuần


Cùng chúng tôi điểm qua những tin tức giải trí được khán giả quan tâm tuần qua.

“).insertBefore(“#zplayer_858291_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_858291″)){
send_tracking_video(”, ”, 1555773, 731, ”, ‘pc’, ‘midpoint’, ”, ”, 4);
}
}
});
videozplayer_858291.player.on(“content_third_quarter”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_858291){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“”).insertBefore(“#zplayer_858291_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_858291″)){
send_tracking_video(”, ”, 1555773, 731, ”, ‘pc’, ‘third_quarter’, ”, ”, 4);
}
}
});
videozplayer_858291.player.on(“content_complete”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_858291){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“”).insertBefore(“#zplayer_858291_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_858291″)){
send_tracking_video(”, ”, 1555773, 731, ”, ‘pc’, ‘complete’, ”, ”, 4);
}
}
});
videozplayer_858291.player.on(“miniPlayerClosed”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_858291){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“”).insertBefore(“#zplayer_858291_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_mini_close_zplayer_858291″)){
send_tracking_video(”, ”, 1555773, 731, ”, ‘pc’, ‘click_close’, ”, ”, 4);
}
}
});

// End 12-12-2018 trungcq XLCYCMHENG_33549_xu_ly_scroll_to_top

var v_event_tracking_impression_prerollzplayer_858291 = document.getElementById(“zplayer_858291_ga_preroll”);
// các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về
videozplayer_858291.player.on(“AE_impression”, function(name) {
// Gọi GA load video
if(v_event_tracking_impression_prerollzplayer_858291){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“”).insertBefore(“#zplayer_858291_ga_preroll”);
if(document.getElementById(“link_ga_tracking_impression_preroll_zplayer_858291”)){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1555773, 731, ‘entertainment’, ‘pc’, ‘impression’, ‘no’, ‘no’, 2, ‘video_noi_dung’);});
}
}
});

var v_event_tracking_click_prerollzplayer_858291 = document.getElementById(“zplayer_858291_ga_preroll”);
// các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về
videozplayer_858291.player.on(“AE_clicked”, function(name) {
// Gọi GA load video
if(v_event_tracking_click_prerollzplayer_858291){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“”).insertBefore(“#zplayer_858291_ga_preroll”);
if(document.getElementById(“link_ga_tracking_click_preroll_zplayer_858291”)){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1555773, 731, ‘entertainment’, ‘pc’, ‘ads_click’, ‘no’, ‘no’, 2, ‘video_noi_dung’);});
}
}
});

var v_err_log_1zplayer_858291 = document.getElementById(“zplayer_858291_ga_error1”);
// các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về
videozplayer_858291.player.on(“MEDIA_ERROR_1″, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_1zplayer_858291){
send_tracking_video(”, ‘none’, 1555773, 0, ”, ‘pc’, ‘error_ERROR_1’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);
}
});
var v_err_log_2zplayer_858291 = document.getElementById(“zplayer_858291_ga_error2”);
videozplayer_858291.player.on(“MEDIA_ERROR_2″, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_2zplayer_858291){
send_tracking_video(”, ‘none’, 1555773, 0, ”, ‘pc’, ‘error_ERROR_2’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);
}
});
var v_err_log_3zplayer_858291 = document.getElementById(“zplayer_858291_ga_error3”);
videozplayer_858291.player.on(“MEDIA_ERROR_3″, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_3zplayer_858291){
send_tracking_video(”, ‘none’, 1555773, 0, ”, ‘pc’, ‘error_ERROR_3’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);
}
});
var v_err_log_4zplayer_858291 = document.getElementById(“zplayer_858291_ga_error4”);
videozplayer_858291.player.on(“MEDIA_ERROR_4″, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_4zplayer_858291){
send_tracking_video(”, ‘none’, 1555773, 0, ”, ‘pc’, ‘error_ERROR_4’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);
}
});
var v_err_log_5zplayer_858291 = document.getElementById(“zplayer_858291_ga_error5”);
videozplayer_858291.player.on(“MEDIA_ERROR_5″, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_5zplayer_858291){
send_tracking_video(”, ‘none’, 1555773, 0, ”, ‘pc’, ‘error_ERROR_5’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);
}
});

videozplayer_858291.player.on(“track_slow_playlist_next_1”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_1”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_858291_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_8582911 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_8582911”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_8582911){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1555773, 0, ”, ‘pc’, ‘slow_playlist_next’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);});
}
});

videozplayer_858291.player.on(“track_slow_playlist_next_2”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_2”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_858291_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_8582912 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_8582912”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_8582912){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1555773, 0, ”, ‘pc’, ‘slow_playlist_next’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);});
}
});

videozplayer_858291.player.on(“track_slow_playlist_next_3”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_3”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_858291_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_8582913 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_8582913”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_8582913){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1555773, 0, ”, ‘pc’, ‘slow_playlist_next’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);});
}
});

videozplayer_858291.player.on(“track_slow_playlist_next_4”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_4”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_858291_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_8582914 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_8582914”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_8582914){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1555773, 0, ”, ‘pc’, ‘slow_playlist_next’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);});
}
});

videozplayer_858291.player.on(“track_slow_playlist_next_5”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_5”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_858291_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_8582915 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_8582915”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_8582915){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1555773, 0, ”, ‘pc’, ‘slow_playlist_next’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);});
}
});

videozplayer_858291.player.on(“track_slow_playlist_next_6”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_6”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_858291_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_8582916 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_8582916”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_8582916){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1555773, 0, ”, ‘pc’, ‘slow_playlist_next’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);});
}
});

videozplayer_858291.player.on(“track_slow_playlist_next_7”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_7”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_858291_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_8582917 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_8582917”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_8582917){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1555773, 0, ”, ‘pc’, ‘slow_playlist_next’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);});
}
});

videozplayer_858291.player.on(“track_slow_playlist_next_8”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_8”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_858291_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_8582918 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_8582918”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_8582918){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1555773, 0, ”, ‘pc’, ‘slow_playlist_next’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);});
}
});

videozplayer_858291.player.on(“track_slow_playlist_next_9”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_9”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_858291_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_8582919 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_8582919”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_8582919){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1555773, 0, ”, ‘pc’, ‘slow_playlist_next’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);});
}
});

videozplayer_858291.player.on(“track_slow_playlist_next_10”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_10”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_858291_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_85829110 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_85829110”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_85829110){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1555773, 0, ”, ‘pc’, ‘slow_playlist_next’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);});
}
});

videozplayer_858291.player.on(“timeupdated”, function () {
if(v_load_recommend_boxzplayer_858291 && typeof(v_thoi_luong_hien_thi) != “undefined” && v_thoi_luong_hien_thi != “”){
try{
var v_time_current = videozplayer_858291.player.currentTime();
if(v_time_current > 0){
if(v_time_current >= v_thoi_luong_hien_thi){
function getJsonRecomment(url,callback){
if(url == “”){
return “”;
}
dynamicIdLive = new Date().valueOf();
url = url+dynamicIdLive;
console.log(url);
var xhr = new XMLHttpRequest();
// Get url
xhr.open(“GET”, url, true);
// Kiểu phản hồi
xhr.responseType = “json”;
xhr.timeout = 50000; // Set timeout to 2 seconds
xhr.ontimeout = function () {console.log(“timeout”);}
// Load data
xhr.onload = function() {
var status = xhr.status;
if (status == 200) {
callback(xhr.response);
}else{
console.log(“B3: status != 200”);
}
};
xhr.send();
}
if(typeof v_url_json_data_recomment != “undefined”){
getJsonRecomment(v_url_json_data_recomment,function(v_object_recomend){
if(typeof v_object_recomend != “undefined” && parseInt(v_object_recomend.length) > 0){
var recomment_arr_video_ngay_hien_tai = _getStorageJson24h(“recomment_video_ngay_hien_tai_data_news_id”);
var recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id = _getStorageJson24h(“recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id”);
// Lặp để loại bỏ những bài đang xem
var arr_recomend_video = new Array();
var k=0;
var v_so_luong_tin_hien_thi = parseInt(v_object_recomend[0][“c_tong_so_luong_tin_hien_thi”]);
for(j=0;j 0){
if(v_recomment_news_id== parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])){
continue;
}
if(typeof(recomment_arr_video_ngay_hien_tai) != “undefined” && recomment_arr_video_ngay_hien_tai.indexOf(parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])) >= 0){
continue;
}
if(typeof(recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id) != “undefined” && recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id.indexOf(parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])) >= 0){
continue;
}
}
arr_recomend_video[k] = v_object_recomend[j];
k++;
if(k >= v_so_luong_tin_hien_thi){
break;
}
}
var v_total_page_recommend =0;
v_total_page_recommend = parseInt(Math.ceil(parseInt(arr_recomend_video.length)/parseInt(v_object_recomend[0][“c_number_items”])));
// Tao HTML video recommend
arr_recomend_video[0][“c_tracking_onclick”] = “”;
arr_recomend_video[0][“c_tracking_onload”] = “”;
arr_recomend_video[0][“c_tracking_onload_gatag”] = “”;
var v_html_recomend = tao_html_recommend_video_tu_object(arr_recomend_video,”zplayer_858291″);
// Gắn HTML vào chuỗi
if(v_html_recomend !=””){
// Nếu tồn tại video highlight
if ($(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_858291”).length) {
$(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_858291”).after(v_html_recomend);
} else {
if ($(“#zplayer_858291_ga_preroll”).length) {
$(“#zplayer_858291_ga_preroll”).before(v_html_recomend);
}
}
// Hiển thị dạng slide
if ($(“#box_recommend_zplayer_858291”).length) {
$(“#box_recommend_zplayer_858291”).show(1000);
setTimeout(function(){
create_slide_page_number_recommend_video_json(“swiper_recommend_v2018zplayer_858291”, “swpier_container_zplayer_858291″,”swiper_active_slide_zplayer_858291”, “pagination-zplayer_858291″,”wrapper_zplayer_858291”,v_total_page_recommend, “swiper-slide slide_zplayer_858291”, “prvVid_recommendzplayer_858291”, “nxtVid_recommendzplayer_858291”);
$(“#box_recommend_zplayer_858291”).css(“height”, “”);
}, 900);
}
}
}
});
}
v_load_recommend_boxzplayer_858291 = false;
}
}
}catch(e){
console.log([“Errors”, e]);
}
}
});

videozplayer_858291.player.on(“MEDIA_SLOW_WAITING”, function (evt, data) {
//console.log(data.waitTime);
var v_slow_waiting_zplayer_858291 = document.getElementById(“zplayer_858291_ga_media_slow_waiting”);
if(v_slow_waiting_zplayer_858291){
//đổi ms về s
v_so_giay_load = parseInt(data.waitTime/1000);
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1555773&ma_slow=waiting&second_load=”+v_so_giay_load;
v_slow_waiting_zplayer_858291.innerHTML = ‘‘;
}
//console.log(“listener MEDIA_SLOW_WAITING: “);
});
videozplayer_858291.player.on(“MEDIA_SLOW_METADATA”, function (evt, data) {
//console.log(data.waitTime);
var v_slow_metadata_zplayer_858291 = document.getElementById(“zplayer_858291_ga_media_slow_metadata”);
if(v_slow_metadata_zplayer_858291){
//đổi ms về s
v_so_giay_load_metadata = parseInt(data.waitTime/1000);
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1555773&ma_slow=metadata&second_load=”+v_so_giay_load_metadata;
v_slow_metadata_zplayer_858291.innerHTML = ‘‘;
}
//console.log(“listener MEDIA_SLOW_METADATA: “);
});
videozplayer_858291.player.on(‘onPrerollStart’, function(name){
//console.log(‘ON PREROLL START’);

/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
send_tracking_video(‘none’, ‘Null’, 1555773, 731, ‘entertainment’, ‘pc’, ‘preroll_impression’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});videozplayer_858291.player.on(‘onOverlayStart’, function(name){
//console.log(‘ON OVERLAY START’);

/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
send_tracking_video(‘none’, ‘Null’, 1555773, 731, ‘entertainment’, ‘pc’, ‘overlay_impression’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});videozplayer_858291.player.on(‘onPostRollStart’, function(name){
//console.log(‘ON POSTROLL START’);

/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
send_tracking_video(‘none’, ‘Null’, 1555773, 731, ‘entertainment’, ‘pc’, ‘postroll_impression’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});

videozplayer_858291.player.on([
“play”,
“playing”,
“adstart”,
“adplaying”,
], function (evt, data) {

if (typeof stop_video_news_live == “function”){
stop_video_news_live(“___”);
}

});

videozplayer_858291.player.one([
“play”,
], function (e) {
let vastUri = this.vastUri;
let vastUriPost = this.vastUriPost;
let vastUriMid = this.vastUriMid;

// Neu co cau hinh autoplay nhung trình duyet k cho phep auto play thi gan tham so bang vpmute = 0
if(this.viewportAutoPlay == true && this.willAutoplay === false){
if(vastUri != “”){
this.vastUri = vastUri + “&vpmute=0”;
}
if(vastUriPost != “”){
this.vastUriPost = vastUriPost + “&vpmute=0”;
}
if(vastUriMid != “”){
this.vastUriMid = vastUriMid + “&vpmute=0”;
}
}
}.bind(videozplayer_858291));

videozplayer_858291.player.on(“onStop”, function(name) {
//console.log(“listener onStop: “);

});

}
videoAdsInitzplayer_858291 = true;
}
// Ga video load luôn được chạy
window.addEventListener(“load”, function(){});window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(‘none’, ‘Null’, 1555773, 731, ‘entertainment’, ‘pc’, ‘view’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);});
function inViewport( element ){
// Get the elements position relative to the viewport
var bb = element.getBoundingClientRect();
// Check if the element is outside the viewport
// Then invert the returned value because you want to know the opposite
return !(bb.top > innerHeight || bb.bottom < 0);
}
var zplayer_858291VpElm = document.getElementById( “zplayer_858291” );

var viszplayer_858291 = (function () {
var stateKey, eventKey, keys = {
hidden: “visibilitychange”,
webkitHidden: “webkitvisibilitychange”,
mozHidden: “mozvisibilitychange”,
msHidden: “msvisibilitychange”
};
for (stateKey in keys) {
if (stateKey in document) {
eventKey = keys[stateKey];
break;
}
}
return function (c) {
if (c) document.addEventListener(eventKey, c);
return !document[stateKey];
}
})();

var videoAds1Elmzplayer_858291 = document.getElementById(“v-24hContainer_zplayer_858291”);
document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function () {
if(videoAds1Elmzplayer_858291){
var videoAdsInitzplayer_858291 = false;
var checkTabActivezplayer_858291 = setInterval(function () {
if (inViewport(videoAds1Elmzplayer_858291) && viszplayer_858291() && !videoAdsInitzplayer_858291 && typeof(window.videojs) !== “undefined” && (typeof(google) !== “undefined” || adBlockCheckedStatus) && videoObj) {
initvideozplayer_858291();
clearInterval(checkTabActivezplayer_858291);
}
// 20230817 fix lỗi lần đầu vào đợi onload check chặn quảng cáo quá lâu
else if (typeof videoObjRoot != “undefined” && videoObjRoot){
if (typeof videoAdsInitzplayer_858291_fix_AdBlockCheck == “undefined”){
setTimeout(function(){
if (typeof adBlockCheckedStatus != “undefined” && !adBlockCheckedStatus){
adBlockCheckedStatus = true;
adBlockEnabled = false;
}
}, 1800);

videoAdsInitzplayer_858291_fix_AdBlockCheck = true;
}
}
}, 100);
}
}, false);

//]]>