Loading...


Số phiếu gửi Thông tin người gửi Thông tin người nhận
Số phiếu gửi Ngày gửi Ngày dự kiến nhận Tên người gửi Loại hàng hóa SĐT Địa chỉ Tên người nhận SĐT Địa chỉ Tỉnh/Thành phố