Huy Khánh: “Tôi ít ‘hâm nóng’ tình cảm với vợ từ khi có con”


Do tính chất công việc nên Huy Khánh thừa nhận không có nhiều thời gian cho vợ con. Hiện vợ và con gái của anh đang ở Phần Lan.

Thời gian qua, diễn viên Huy Khánh và vợ Mạc Anh Thư vướng tin đồn hôn nhân đổ vỡ. Nguyên nhân xuất phát từ việc khán giả không còn thấy vợ chồng họ đăng ảnh chung, hay cùng tham gia sự kiện giải trí như trước.

Diễn viên Huy Khánh vừa tham gia chương trình “Sao đối mặt” của chúng tôi, nói rõ về tình trạng hôn nhân hiện tại.

“).insertBefore(“#zplayer_feee71_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_feee71″)){
send_tracking_video(”, ”, 1553339, 731, ”, ‘pc’, ‘midpoint’, ”, ”, 4);
}
}
});
videozplayer_feee71.player.on(“content_third_quarter”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_feee71){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“”).insertBefore(“#zplayer_feee71_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_feee71″)){
send_tracking_video(”, ”, 1553339, 731, ”, ‘pc’, ‘third_quarter’, ”, ”, 4);
}
}
});
videozplayer_feee71.player.on(“content_complete”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_feee71){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“”).insertBefore(“#zplayer_feee71_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_feee71″)){
send_tracking_video(”, ”, 1553339, 731, ”, ‘pc’, ‘complete’, ”, ”, 4);
}
}
});
videozplayer_feee71.player.on(“miniPlayerClosed”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_feee71){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“”).insertBefore(“#zplayer_feee71_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_mini_close_zplayer_feee71″)){
send_tracking_video(”, ”, 1553339, 731, ”, ‘pc’, ‘click_close’, ”, ”, 4);
}
}
});

// End 12-12-2018 trungcq XLCYCMHENG_33549_xu_ly_scroll_to_top

var v_event_tracking_impression_prerollzplayer_feee71 = document.getElementById(“zplayer_feee71_ga_preroll”);
// các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về
videozplayer_feee71.player.on(“AE_impression”, function(name) {
// Gọi GA load video
if(v_event_tracking_impression_prerollzplayer_feee71){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“”).insertBefore(“#zplayer_feee71_ga_preroll”);
if(document.getElementById(“link_ga_tracking_impression_preroll_zplayer_feee71”)){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1553339, 731, ‘entertainment’, ‘pc’, ‘impression’, ‘no’, ‘no’, 2, ‘video_noi_dung’);});
}
}
});

var v_event_tracking_click_prerollzplayer_feee71 = document.getElementById(“zplayer_feee71_ga_preroll”);
// các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về
videozplayer_feee71.player.on(“AE_clicked”, function(name) {
// Gọi GA load video
if(v_event_tracking_click_prerollzplayer_feee71){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“”).insertBefore(“#zplayer_feee71_ga_preroll”);
if(document.getElementById(“link_ga_tracking_click_preroll_zplayer_feee71”)){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1553339, 731, ‘entertainment’, ‘pc’, ‘ads_click’, ‘no’, ‘no’, 2, ‘video_noi_dung’);});
}
}
});

var v_err_log_1zplayer_feee71 = document.getElementById(“zplayer_feee71_ga_error1”);
// các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về
videozplayer_feee71.player.on(“MEDIA_ERROR_1″, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_1zplayer_feee71){
send_tracking_video(”, ‘none’, 1553339, 0, ”, ‘pc’, ‘error_ERROR_1’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);
}
});
var v_err_log_2zplayer_feee71 = document.getElementById(“zplayer_feee71_ga_error2”);
videozplayer_feee71.player.on(“MEDIA_ERROR_2″, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_2zplayer_feee71){
send_tracking_video(”, ‘none’, 1553339, 0, ”, ‘pc’, ‘error_ERROR_2’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);
}
});
var v_err_log_3zplayer_feee71 = document.getElementById(“zplayer_feee71_ga_error3”);
videozplayer_feee71.player.on(“MEDIA_ERROR_3″, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_3zplayer_feee71){
send_tracking_video(”, ‘none’, 1553339, 0, ”, ‘pc’, ‘error_ERROR_3’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);
}
});
var v_err_log_4zplayer_feee71 = document.getElementById(“zplayer_feee71_ga_error4”);
videozplayer_feee71.player.on(“MEDIA_ERROR_4″, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_4zplayer_feee71){
send_tracking_video(”, ‘none’, 1553339, 0, ”, ‘pc’, ‘error_ERROR_4’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);
}
});
var v_err_log_5zplayer_feee71 = document.getElementById(“zplayer_feee71_ga_error5”);
videozplayer_feee71.player.on(“MEDIA_ERROR_5″, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_5zplayer_feee71){
send_tracking_video(”, ‘none’, 1553339, 0, ”, ‘pc’, ‘error_ERROR_5’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);
}
});

videozplayer_feee71.player.on(“track_slow_playlist_next_1”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_1”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_feee71_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_feee711 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_feee711”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_feee711){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1553339, 0, ”, ‘pc’, ‘slow_playlist_next’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);});
}
});

videozplayer_feee71.player.on(“track_slow_playlist_next_2”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_2”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_feee71_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_feee712 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_feee712”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_feee712){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1553339, 0, ”, ‘pc’, ‘slow_playlist_next’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);});
}
});

videozplayer_feee71.player.on(“track_slow_playlist_next_3”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_3”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_feee71_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_feee713 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_feee713”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_feee713){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1553339, 0, ”, ‘pc’, ‘slow_playlist_next’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);});
}
});

videozplayer_feee71.player.on(“track_slow_playlist_next_4”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_4”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_feee71_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_feee714 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_feee714”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_feee714){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1553339, 0, ”, ‘pc’, ‘slow_playlist_next’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);});
}
});

videozplayer_feee71.player.on(“track_slow_playlist_next_5”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_5”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_feee71_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_feee715 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_feee715”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_feee715){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1553339, 0, ”, ‘pc’, ‘slow_playlist_next’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);});
}
});

videozplayer_feee71.player.on(“track_slow_playlist_next_6”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_6”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_feee71_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_feee716 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_feee716”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_feee716){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1553339, 0, ”, ‘pc’, ‘slow_playlist_next’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);});
}
});

videozplayer_feee71.player.on(“track_slow_playlist_next_7”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_7”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_feee71_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_feee717 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_feee717”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_feee717){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1553339, 0, ”, ‘pc’, ‘slow_playlist_next’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);});
}
});

videozplayer_feee71.player.on(“track_slow_playlist_next_8”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_8”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_feee71_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_feee718 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_feee718”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_feee718){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1553339, 0, ”, ‘pc’, ‘slow_playlist_next’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);});
}
});

videozplayer_feee71.player.on(“track_slow_playlist_next_9”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_9”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_feee71_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_feee719 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_feee719”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_feee719){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1553339, 0, ”, ‘pc’, ‘slow_playlist_next’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);});
}
});

videozplayer_feee71.player.on(“track_slow_playlist_next_10”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_10”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_feee71_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_feee7110 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_feee7110”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_feee7110){
window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(”, ‘none’, 1553339, 0, ”, ‘pc’, ‘slow_playlist_next’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);});
}
});

videozplayer_feee71.player.on(“timeupdated”, function () {
if(v_load_recommend_boxzplayer_feee71 && typeof(v_thoi_luong_hien_thi) != “undefined” && v_thoi_luong_hien_thi != “”){
try{
var v_time_current = videozplayer_feee71.player.currentTime();
if(v_time_current > 0){
if(v_time_current >= v_thoi_luong_hien_thi){
function getJsonRecomment(url,callback){
if(url == “”){
return “”;
}
dynamicIdLive = new Date().valueOf();
url = url+dynamicIdLive;
console.log(url);
var xhr = new XMLHttpRequest();
// Get url
xhr.open(“GET”, url, true);
// Kiểu phản hồi
xhr.responseType = “json”;
xhr.timeout = 50000; // Set timeout to 2 seconds
xhr.ontimeout = function () {console.log(“timeout”);}
// Load data
xhr.onload = function() {
var status = xhr.status;
if (status == 200) {
callback(xhr.response);
}else{
console.log(“B3: status != 200”);
}
};
xhr.send();
}
if(typeof v_url_json_data_recomment != “undefined”){
getJsonRecomment(v_url_json_data_recomment,function(v_object_recomend){
if(typeof v_object_recomend != “undefined” && parseInt(v_object_recomend.length) > 0){
var recomment_arr_video_ngay_hien_tai = _getStorageJson24h(“recomment_video_ngay_hien_tai_data_news_id”);
var recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id = _getStorageJson24h(“recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id”);
// Lặp để loại bỏ những bài đang xem
var arr_recomend_video = new Array();
var k=0;
var v_so_luong_tin_hien_thi = parseInt(v_object_recomend[0][“c_tong_so_luong_tin_hien_thi”]);
for(j=0;j 0){
if(v_recomment_news_id== parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])){
continue;
}
if(typeof(recomment_arr_video_ngay_hien_tai) != “undefined” && recomment_arr_video_ngay_hien_tai.indexOf(parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])) >= 0){
continue;
}
if(typeof(recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id) != “undefined” && recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id.indexOf(parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])) >= 0){
continue;
}
}
arr_recomend_video[k] = v_object_recomend[j];
k++;
if(k >= v_so_luong_tin_hien_thi){
break;
}
}
var v_total_page_recommend =0;
v_total_page_recommend = parseInt(Math.ceil(parseInt(arr_recomend_video.length)/parseInt(v_object_recomend[0][“c_number_items”])));
// Tao HTML video recommend
arr_recomend_video[0][“c_tracking_onclick”] = “”;
arr_recomend_video[0][“c_tracking_onload”] = “”;
arr_recomend_video[0][“c_tracking_onload_gatag”] = “”;
var v_html_recomend = tao_html_recommend_video_tu_object(arr_recomend_video,”zplayer_feee71″);
// Gắn HTML vào chuỗi
if(v_html_recomend !=””){
// Nếu tồn tại video highlight
if ($(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_feee71”).length) {
$(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_feee71”).after(v_html_recomend);
} else {
if ($(“#zplayer_feee71_ga_preroll”).length) {
$(“#zplayer_feee71_ga_preroll”).before(v_html_recomend);
}
}
// Hiển thị dạng slide
if ($(“#box_recommend_zplayer_feee71”).length) {
$(“#box_recommend_zplayer_feee71”).show(1000);
setTimeout(function(){
create_slide_page_number_recommend_video_json(“swiper_recommend_v2018zplayer_feee71”, “swpier_container_zplayer_feee71″,”swiper_active_slide_zplayer_feee71”, “pagination-zplayer_feee71″,”wrapper_zplayer_feee71”,v_total_page_recommend, “swiper-slide slide_zplayer_feee71”, “prvVid_recommendzplayer_feee71”, “nxtVid_recommendzplayer_feee71”);
$(“#box_recommend_zplayer_feee71”).css(“height”, “”);
}, 900);
}
}
}
});
}
v_load_recommend_boxzplayer_feee71 = false;
}
}
}catch(e){
console.log([“Errors”, e]);
}
}
});

videozplayer_feee71.player.on(“MEDIA_SLOW_WAITING”, function (evt, data) {
//console.log(data.waitTime);
var v_slow_waiting_zplayer_feee71 = document.getElementById(“zplayer_feee71_ga_media_slow_waiting”);
if(v_slow_waiting_zplayer_feee71){
//đổi ms về s
v_so_giay_load = parseInt(data.waitTime/1000);
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1553339&ma_slow=waiting&second_load=”+v_so_giay_load;
v_slow_waiting_zplayer_feee71.innerHTML = ‘‘;
}
//console.log(“listener MEDIA_SLOW_WAITING: “);
});
videozplayer_feee71.player.on(“MEDIA_SLOW_METADATA”, function (evt, data) {
//console.log(data.waitTime);
var v_slow_metadata_zplayer_feee71 = document.getElementById(“zplayer_feee71_ga_media_slow_metadata”);
if(v_slow_metadata_zplayer_feee71){
//đổi ms về s
v_so_giay_load_metadata = parseInt(data.waitTime/1000);
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1553339&ma_slow=metadata&second_load=”+v_so_giay_load_metadata;
v_slow_metadata_zplayer_feee71.innerHTML = ‘‘;
}
//console.log(“listener MEDIA_SLOW_METADATA: “);
});
videozplayer_feee71.player.on(‘onPrerollStart’, function(name){
//console.log(‘ON PREROLL START’);

/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
send_tracking_video(‘none’, ‘Null’, 1553339, 731, ‘entertainment’, ‘pc’, ‘preroll_impression’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});videozplayer_feee71.player.on(‘onOverlayStart’, function(name){
//console.log(‘ON OVERLAY START’);

/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
send_tracking_video(‘none’, ‘Null’, 1553339, 731, ‘entertainment’, ‘pc’, ‘overlay_impression’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});videozplayer_feee71.player.on(‘onPostRollStart’, function(name){
//console.log(‘ON POSTROLL START’);

/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
send_tracking_video(‘none’, ‘Null’, 1553339, 731, ‘entertainment’, ‘pc’, ‘postroll_impression’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});

videozplayer_feee71.player.on([
“play”,
“playing”,
“adstart”,
“adplaying”,
], function (evt, data) {

if (typeof stop_video_news_live == “function”){
stop_video_news_live(“___”);
}

});

videozplayer_feee71.player.one([
“play”,
], function (e) {
let vastUri = this.vastUri;
let vastUriPost = this.vastUriPost;
let vastUriMid = this.vastUriMid;

// Neu co cau hinh autoplay nhung trình duyet k cho phep auto play thi gan tham so bang vpmute = 0
if(this.viewportAutoPlay == true && this.willAutoplay === false){
if(vastUri != “”){
this.vastUri = vastUri + “&vpmute=0”;
}
if(vastUriPost != “”){
this.vastUriPost = vastUriPost + “&vpmute=0”;
}
if(vastUriMid != “”){
this.vastUriMid = vastUriMid + “&vpmute=0”;
}
}
}.bind(videozplayer_feee71));

videozplayer_feee71.player.on(“onStop”, function(name) {
//console.log(“listener onStop: “);

});

}
videoAdsInitzplayer_feee71 = true;
}
// Ga video load luôn được chạy
window.addEventListener(“load”, function(){});window.addEventListener(“load”, function(){send_tracking_video(‘none’, ‘Null’, 1553339, 731, ‘entertainment’, ‘pc’, ‘view’, ‘no’, ‘no’, 1, ‘video_noi_dung’);});
function inViewport( element ){
// Get the elements position relative to the viewport
var bb = element.getBoundingClientRect();
// Check if the element is outside the viewport
// Then invert the returned value because you want to know the opposite
return !(bb.top > innerHeight || bb.bottom < 0);
}
var zplayer_feee71VpElm = document.getElementById( “zplayer_feee71” );

var viszplayer_feee71 = (function () {
var stateKey, eventKey, keys = {
hidden: “visibilitychange”,
webkitHidden: “webkitvisibilitychange”,
mozHidden: “mozvisibilitychange”,
msHidden: “msvisibilitychange”
};
for (stateKey in keys) {
if (stateKey in document) {
eventKey = keys[stateKey];
break;
}
}
return function (c) {
if (c) document.addEventListener(eventKey, c);
return !document[stateKey];
}
})();

var videoAds1Elmzplayer_feee71 = document.getElementById(“v-24hContainer_zplayer_feee71”);
document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function () {
if(videoAds1Elmzplayer_feee71){
var videoAdsInitzplayer_feee71 = false;
var checkTabActivezplayer_feee71 = setInterval(function () {
if (inViewport(videoAds1Elmzplayer_feee71) && viszplayer_feee71() && !videoAdsInitzplayer_feee71 && typeof(window.videojs) !== “undefined” && (typeof(google) !== “undefined” || adBlockCheckedStatus) && videoObj) {
initvideozplayer_feee71();
clearInterval(checkTabActivezplayer_feee71);
}
// 20230817 fix lỗi lần đầu vào đợi onload check chặn quảng cáo quá lâu
else if (typeof videoObjRoot != “undefined” && videoObjRoot){
if (typeof videoAdsInitzplayer_feee71_fix_AdBlockCheck == “undefined”){
setTimeout(function(){
if (typeof adBlockCheckedStatus != “undefined” && !adBlockCheckedStatus){
adBlockCheckedStatus = true;
adBlockEnabled = false;
}
}, 1800);

videoAdsInitzplayer_feee71_fix_AdBlockCheck = true;
}
}
}, 100);
}
}, false);

//]]>